Saturday, February 11, 2012

एका प्रभागातील निवडणूक


वजीराच्या जोरावर
प्याद्याला पुढे करून
काळ्या राजाला शह देण्याची
जुनीच पद्धत, थेट
बुद्धिबळाच्या पटावरून उचललेली

सफेद राजा बसलेला असतो सुख:नैव
त्याच्या सुरक्षित क्यासलमध्ये
आणि, वाजीरही असतो खुश
शेवटी त्याचेच राज्य चालते
चौसष्ट घरात

पण आता बदलली आहेत
लढाईची परिमाणच, आणि
काळ्या-पांढऱ्या राजांची झाली आहे
दिलजमाई, एकशे अठ्ठावीस घरांवर
जोडीने राज्य करायच्या वायद्यावर

शेजारीच उभे असणाऱ्या बेसावध
वजीराच्या पोटात खुपसलाय त्यांनी
विश्वासघातकी लालभडक सूरा
फेकून दिलीत त्यांची कलेवर पटाबाहेर
आणि लवकरच सुरु होणार आहे
एक अनिर्बंध सत्ता दोन्ही राजांची
मोठ्या पटावर

भयभीत झाले आहेत घोडे आणि उंट
नवीन वजीर तयार व्हायला हवेत
त्यासाठी दामटवायला लागेल
एखादे प्यादे पुढे पुढे, दोन्ही
राजांची करडी नजर चुकवून
पण त्याला लागेल बराच वेळ
प्याद एकच घर चालते एकवेळ

परिस्थिती कठीण आहे आणि
दोन राजांचा अश्वमेध रोखणे
जमणार नाही म्हातारया उंटांना
खेळाचे सगळेच नियम बदलेत
आता गरज आहे
चारीही हत्तींनी एकत्र येवून
तिरक चालण्याची!
==========
अभिजित अत्रे
============


1 comment:

Umesh Isalkar said...

Ekdam jhakas..a few lines went off my head ..!